sub-slideshow-15

 

Blwyddyn 1 a 2

Cynllun Tymor i rhieni

Tymor: Yr Haf 2019

Prif themâu y tymor:
Miri’r Môr Mawr

Datblygiad Personol a Chymdeithasol
Datblygu annibynniaeth, hyder, iechyd a lles drwy ddysgu am eraill, ein hunain, bwyta’n iach, diogelwch ac amser cylch. Byddem yn dysgu am ddiogelwch ar lan y môr ac yn y môr yn ystod y tymor yma hefyd.

Llythrennedd
Datblygu sgiliau siarad, darllen ac ysgrifennu drwy ddarllen, dilyn cynllun Tric a Chlic, ymarfer uwch-sgiliau darllen, arbrofi gyda gwahanol ffurfiau ysgrifennu a gwneud gwaith trawsgwricwlaidd thematic.

Rhifedd
Datblygu sgiliau lluosi a rhannu, ymwybyddiaeth o dablau, dadansoddi data, mesur pwysau a chynhwysedd drwy dasgau ffocws, chwarae a tasgau trawsgwricwlaidd.

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd
Dysgu am ddyfnderoedd y môr a’r glannau drwy fwynhau straeon a phrofiadau amrywiol fel ysbardun i’r dysgu.

Creadigol
Annog creadigrwydd drwy chwarae a tasgau ffocws i greu darnau celf ac yn gerddorol. Rydym yn edrych ymlaen i efelychu gwaith arlunwyr a chreu gyda gwahanol ddeunyddiau!

Addysg gorfforol
Bydd gwersi addysg gorfforol wythnosol i’r dosbarth gael profi ystod o weithgareddau corfforol. Bydd angen cit llawn os gwelwch yn dda. (crys T/polo glas, shorts du a phymps neu trainers addas.)

Ffolderi Darllen
Bydd llyfrau yn y ffolder ar gyfer ymarfer darllen cyson adref ac yn yr ysgol. Byddem wrth ein boddau yn darllen eich sylwadau yn y llyfr cofnodi. Mae gan y plant Lyfr Prysur ar gyfer gwneud unrhyw waith hoffent adref- ei fwriad ydy i roi rhyddid a mwynhad. Hoffem i ffolderi gael eu dychwelyd erbyn Dydd Llun/ Dydd Mawrth os gwelwch yn dda.

Bwyd Bore
Bydd byrbryd yn cael ei ddarparu ar gyfer blwyddyn 1 a 2 fel ardal annibynnol. Y gôst fydd £4 am yr hanner tymor yma a £7 am y nesaf os gwelwch yn dda.

Helpu eich plentyn
Bydd darllen gyda’ch plentyn ac i’ch plentyn yn help mawr i ddatblygiad eu darllen. Bydd eu helpu i wneud ychydig o waith yn eu llyfr prysur ac ymarfer sgiliau yn fuddiol iawn i’ch plentyn hefyd.Diolch am eich cefnogaeth wrth baratoi eich plentyn i drosglwyddo i’r flwyddyn nesaf.

 Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar unrhyw adeg, mae croeso i chi siarad gyda’r athrawes ddosbarth.

 

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2019 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd