sub-slideshow-1

 

Blwyddyn 5 a 6

Cynllun Tymor i rhieni

Tymor: Hydref/Nadolig 2018

Prif Themau y tymor: ARWEINWYR- Owain Glyndŵr, Arweinwyr yn ystod yr Ail Ryfel Byd, Betsi Cadwaladr, Terfysg Merched Beca, Grace Darling, Pleidleisio i Ferched, Swffragetiaid .

Cymraeg, Saesneg - Gweithgareddau llafar, darllen ac ysgrifennu yn deillio o’r gwaith thema. e.e. Llafar- Cyflwyno gwybodaeth, Mynegi barn, Chwarae rôl, Darllen cerddi a storiau yn ymwneud a’r thema e.e. Rhyfel Sam, Brad, Ysgrifennu dyddiadur o safbwynt Iddew yn yr Ail Ryfel Byd, Ysgrifennu cerddi rhyfel, Ysgrifennu disgrifiad o’r Blits

Mathemateg- Gweithgareddau rhifedd trawsgwricwlaidd sy’n deillio o’r gwaith thema

Algebra: Dilyniannau rhif, peiriannau rhif, rhifau sgwar

Geometreg: Categoreiddio trionglau, adnabod pedrochrau

Mesur: Amser, Darllen clorian (pwyso dogn bwyd), trawsnewid unedau (graffiau cyfnewid), system imperial a metrig

Rhif: Gwerth lle, Arian, Ffactorau, Rhifau Cysefin, Tynnu, Adio, Lluosi, Rhannu

Trin data: Tebygolrwydd

Gwyddoniaeth- Ffynhonellau golau a sain, Duo yn ystod y Rhyfel, Cysgodion, Defnyddio data logger i fesur golau a sain, Casglu data, Graffio canlyniadau, Creu casgliadau, Grymoedd- gwrthiant aer, disgyrchiant (ymchwilio effaith arwynebedd parasiwt)

Dyniaethau- Bywyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd, Hanes bywyd Anne Frank, Hanesion Cymru

Dylunio a Thechnoleg- Creu model lloches Anderson neu Morrison, Creu dreidel Iddewig

Celf- Arweinyddion Byd Celf Cymru e.e. Kevin Burges, Gwen John

Music- Gwasanaeth Diolchgarwch, Sioe Nadolig, Cyfansoddi Creadigol- Taith Ifaciwi, Gwrando a gwerthuso cerddoriaeth Gymreig ac Ewropeaidd gan gyfansoddwyr blaenllaw o gyfnodau gwahanol

Addysg Grefyddol - Storiau o’r Beibl, Storiau moesol, Nadolig, Cydraddoldeb, Iddewiaeth

Addysg Gorfforol: Prif ffocws: Gymnasteg, Hoci, Nofio
Dosbarth: Mr. Sion Owen a Miss. Elliw Evans ar ddydd Iau
Dosbarth: Mrs. Manon Williams- Nofio ar ddydd Mawrth yn dechrau Medi 11eg am 6 wythnos(Pob dosbarth yn ei dro)
*PWYSIG – Bydd angen gwisg ar gyfer gweithgareddau Addysg Gorfforol (crys T/polo, shorts glas neu du, pymps neu trainers addas)

Gwaith Cartref:
Ymarfer darllen cyson a gweithgareddau yn dilyn o’r thema neu gwaith dosbarth wythnosol. Rhoddir gwaith cartref ar ddiwedd wythnos a disgwylir ei gael yn ôl erbyn dydd Llun/Mawrth

Helpu eich plentyn:
Darllen gyda’ch plentyn ac i’ch plentyn, Ymarfer tablau lluosi, Cefnogaeth gyda gweithgareddau gwaith cartref

Bwyd bore:
Gellir dod a byrbryd iachus ar gyfer amser egwyl. Ni chaniateir creision, fferins na siocled. Gellir prynnu ffrwythau o’r ysgol am 20c y dydd neu £1 yr wythnos

Os ydych yn ansicr o unrhyw beth, yna os gwelwch yn dda gofynnwch i athro/athrawes dosbarth eich plentyn.

 

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2018 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd