sub-slideshow-1

 

Blwyddyn 5 a 6

Cynllun Tymor i rhieni

Tymor: Y Haf 2019

Prif Themau y tymor: TIR A MÔR - Boddi Tryweryn, Môr ladron, Trychineb y Titanic, Cynefinoedd, Afonydd a Mynyddoedd Cymru, Tywydd Eithafol, Ffrainc

Cymraeg, Saesneg - Gweithgareddau llafar, darllen ac ysgrifennu yn deillio o’r gwaith themae.e. cyflwyno gwybodaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd (ffeil ffeithiau, poster, pamffled, pwynt pwer), ysgrifennu ymson creadur yn ei gynefin, ysgrifennu a gyrru e-bost, ysgrifennu llythyr ffurfiol at gyngor Lerpwl, mynegi barn ar faterion a drafodwyd gan gynnwys rhesymau, darllen storiau a cherddi yn ymwneud a’r thema.

Mathemateg- Gweithgareddau rhifedd trawsgwricwlaidd sy’n deillio o’r gwaith thema. Siapiau 3D a rhwydi,Cyfesurynnau, Trawsfudo ac Adlewyrchu siapiau, Trefnu rhifau negyddol, Cyfrifo gwahaniaeth rhwng tymhereddau, Talgrynnu, Gweithred Gwrthdro, Cyfaint, Algebra syml, Arian- Elw a Cholled, Trin data- echdynnu gwybodaeth, Datrys problemau

Gwyddoniaeth- Cynefinoedd e.e. yr anialwch, coedwig law, glan y môr a.y.y.b. Sut mae anifeiliaid a phlanhigion yn addasu i’w cynefin, effaith sbwriel a llygredd ar fywyd gwyllt. Effaith cyffuriau ar y corff, sut i gadw’r corff yn iach

Dyniaethau- Astudio hanes boddi Tryweryn, Dysgu am fynyddoedd ac afonydd Cymru, Ymchwilio môr ladron enwog e.e. Barti Ddu, Hanes Madog y Morwr, Hanes trychineb y Titanic

Dylunio a Thechnoleg- Adeiladu a phrofi cryfder gwahanol fathau o bontydd, Creu cychod sy’n medru dal llwyth ac arnofio

Celf- Astudio ac efelychu gwaith yr arlunydd L.S.Lowry

Cerdd- Dysgu caneuon thema ac emynau i’r gwasanaeth, gwersi recorder, gwerthuso darnau o gerddoriaeth am y môr, gwrando ar y gân ‘Dŵr’ gan Huw Jones ac ysgrifennu rap i gofio Tryweryn

Addysg Grefyddol - Storiau o’r Beibl, Stori’r creu (Genesis), Arch Noa, Iesu yn cerdded ar y môr

Addysg Gorfforol: Prif ffocws: Athletau, Tenis, Criced, Rownderi
Nofio ar ddydd Mawrth yn dechrau Ionawr 14eg am 6 wythnos
PWYSIG – Bydd angen gwisg ar gyfer gweithgareddau Addysg Gorfforol (crys T/polo, shorts glas neu du, pymps neu trainers addas)

Gwaith Cartref:
Ymarfer darllen cyson a gweithgareddau yn dilyn o’r thema neu gwaith dosbarth wythnosol. Rhoddir gwaith cartref ar ddiwedd wythnos a disgwylir ei gael yn ôl erbyn dydd Llun/Mawrth

Helpu eich plentyn:
Darllen gyda’ch plentyn ac i’ch plentyn, Ymarfer tablau lluosi, Cefnogaeth gyda gweithgareddau gwaith cartref.

Bwyd bore:
Gellir dod a byrbryd iachus ar gyfer amser egwyl. Ni chaniateir creision, fferins na siocled na pop. Gellir prynu ffrwythau o’r ysgol am 20c y dydd neu £1 yr wythnos.

Os ydych yn ansicr o unrhyw beth, yna os gwelwch yn dda gofynnwch i athro/athrawes dosbarth eich plentyn. Diolch.             

 

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2019 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd