sub-slideshow-17

 

Newyddion

 

Mr Mark Griffiths a’i ffrindiau

Pleser oedd cael croesawu Mr Mark Griffiths a’i ffrindiau unwaith eto i’r ysgol, ble y cyflwynwyd negeseuon pwysig ynglyn a gwenud ein gorau a pharch.

Perfformio yn y gwasanaeth Diolchgarwch

Perfformio yn y gwasanaeth Diolchgarwch

Plant Mewn Angen

Diolch i bawb am gefnogi ymgyrch Plant Mewn Angen. Llwyddodd yr ysgol i godi £250 tuag at yr ymgyrch drwy wisgo pyjamas i’r ysgol!

Pawen Lawen Plant Mewn Angen

Criw o blant yn croesawu Aled Hughes a Radio Cymru I’r ysgol yn rhan o ymgyrch Pawen Lawen Plant Mewn Angen.

Perfformio yn y gwasanaeth Diolchgarwch

Perfformio yn y gwasanaeth Diolchgarwch

Perfformio yn y gwasanaeth Diolchgarwch

Dyma ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6 yn perfformio yn y gwasanaeth Diolchgarwch yng Nghapel Bethel

Perfformio yn y gwasanaeth Diolchgarwch

Perfformio yn y gwasanaeth Diolchgarwch

Creu Papi coch ar gyfer y cofio

Bu plant yr ysgol yn brysur yn creu papi coch ar gyfer y cofio. Gosodwyd pob pabi tu allan i’r ysgol.

Creu Papi coch ar gyfer y cofio

Creu Papi coch ar gyfer y cofio

Amrywiaeth o dylluanod

Daeth Mr John Islwyn Jones i’r ysgol gyda amrywiaeth o dylluanod! Cafodd y disgyblion a’r staff bleser mawr yn eu cyfarfod.

Amrywiaeth o dylluanod

Amrywiaeth o dylluanod

Amrywiaeth o dylluanod

Amrywiaeth o dylluanod

Amrywiaeth o dylluanod

Côr yr ysgol

Côr yr ysgol yn perfformio ar gyfer rhaglen S4C Dechrau Canu Dechrau Canmol yng Nghapel Penuel.

Côr yr ysgol

Gweithio ar ddatblygu ardaloedd ar dir yr ysgol

Mae criw o rieni ffyddlon wedi bod yn gweithio ar ddatblygu ardaloedd ar dir yr ysgol.

Gweithio ar ddatblygu ardaloedd ar dir yr ysgol

Gweithio ar ddatblygu ardaloedd ar dir yr ysgol

Swyddog tân Emma McCulloch

Daeth y swyddog tân Emma McCulloch i’r ysgol i gyflwyno negeseuon ynglyn a diogelwch tân gyda’r disgyblion.

Swyddog tân

Swyddog tân

Blwyddyn 3 a 4 + Blwyddyn 5 a 6

Dyma ddisgyblion yn cymryd rhan yn y clwb rhedeg. Rhedwyr marathon Llundain y dyfodol tybed?

Clwb Rhedeg

Clwb Rhedeg

Dosbarth Derbyn

Dyma ddisgyblion y dosbarth derbyn yn mwynhau ymweliad gan y gwasanaeth tân fel rhan o’i gwaith ar bobl sydd yn helpu.

Gwasanaeth tân

Gwasanaeth tân

Mr Mark Griffiths and his friends

Mr Mark Griffiths and his friends visited school to entertain us. He presented some important messages on making the right choices.

Disgyblion Ysgol Hooson yn Stadiwm Peldroed Caerdydd

Disgyblion Ysgol Hooson yn y Senedd Caerdydd

Ymweliad gan y Parafeddygon

Cafodd plant y cyfnod Sylfaen ymweliad gan y parafeddygon fel rhan o thema Pobl sy’n helpu

Parafyddygion

Gwobrwyon i ddisgyblion blwyddyn 6 oedd wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth yn ymwneud a Chymraeg yn y gweithle

Rygbi Tag Ysgol Hooson

Daeth Mrs Lesley Lloyd  o Gyrfa Cymru a Mr Carwyn Davies o Awdurdod Lleol Wrecsam i’r ysgol i gyflwyno gwobrwyon i ddisgyblion blwyddyn 6 oedd wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth yn ymwneud a Chymraeg yn y gweithle. Roedd y dasg yn gofyn i’r plant gynllunio cyflwyniadau am bwysigrwydd y Gymraeg a dwyieithrwydd o fewn byd gwaith.

Cacennau afalau blasus gan ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6

Be fedrwn i wneud efo rhain?

Rygbi Tag Ysgol Hooson

Dyna oedd y cwestiwn a osodwyd i’r plant gyda her afalau yr ysgol. Gan fod cymaint o afalau blasus yn tyfu ar dir yr ysgol, rhoddwyd her i bob dosbarth greu rhywbeth gyda’r afalau er mwyn ei gwerthu i godi arian at achos da.

Gwerthwyd cynnyrch gan pob dosbarth yn y Neuadd a lwyddwyd i godi £90 tuag at achos da y bydd Cyngor yr Ysgol yn benderfynu arno.
The products were sold in the school hall, raising £90 towards a good cause. The school Council are to meet to discuss how and to who the money is to be donated.

Disgyblion Ysgol Hooson yn Stadiwm Peldroed Caerdydd

Cystadleuaeth Rygbi TAG

Chwarae rygbi tag yng nghystadleuaeth ysgolion lleol

Disgyblion Ysgol Hooson yn Stadiwm Peldroed Caerdydd

Disgyblion Ysgol Hooson yn y Senedd Caerdydd

Y Nene

Cofiwch am bapur bro y Nene sydd yn cynnwys llawer o wybodaeth pob mis am ddigwyddiadau yn ymwneud a’r ysgol!

Tim Rygbi Tag yr Ysgol

Tim rygbi Tag yr ysgol a fu'n cystadlu yng nghystadleuaeth Rygbi Tag yr Urdd yn y Wyddgrug.

Da iawn iddynt am gyrraedd y rownd derfynol.

Rygbi Tag Ysgol Hooson

Taith Blwyddyn 6 i Caerdydd

Aeth disgyblion blwyddyn 6 ar daith i ddinas fawr Caerdydd gan aros yng ngwersyll yr Urdd sydd wedi ei leoli yng Nghanolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd. Cafodd y plant amrywiaeth o brofiadau yn ystod yr ymweliad.

Ar y daith i Gaerdydd roedd cyfle i ymweld a‘r pwll glo hanesyddol Pwll Mawr ym Mlaenafon. Roedd ychydig o nerfuswrwydd wrth deithio i lawr yn y llifft i grombil y pwll a cherdded y twneli yn y tywyllwch. Yn ystod yr ymweliad, aeth y plant i ymweld a’r senedd, Canolfan Techniquest, Y Mint Brenhinol, mynd ar daith cwch yn y Bae yn ogystal a mwynhau yn y pwll nofio.

Roedd cyfle i yweld a Stadiwm Pêl-droed dinas Caerdydd, yn dilyn dathliadau’r clwb yn ennill dyrchafiad i’r ‘Premier League’.

Disgyblion Ysgol Hooson yn Pwll Mawr Mlaenafon

Disgyblion Ysgol Hooson yn Stadiwm Peldroed Caerdydd

Disgyblion Ysgol Hooson yn y Senedd Caerdydd

Llwyddiant Tim Pêl Droed yr Ysgol

Mae llwyddiant tim pêl droed yr ysgol yn parhau.

Dyma’r tim yn paratoi ar gyfer y gêm gwpan yn erbyn Ysgol Rhosddu. Dathlu eto gyda buddugoliaeth !

Edrychwn ymlaen i’r rownd gyc-derfynol.

Llwyddiant Tim Peldroed Ysgol ID Hooson

Creu Offer i Ddal Bwyd Adar

Disgyblion blwyddyn 3 a 4 yn brysur yn creu offer i ddal bwyd adar.

Creu Offer Dal Bwyd Adar

Cogyddion y Dyfodol

Dyma gogyddion y dyfodol. Llawer gwell na Masterchef!

Mae plant blynyddoedd 1 a 2 wedi bod yn brysur yn coginio bwyd Mecsicanaidd fel rhan o waith thema. Angen bod yn ofalus gyda’r ‘Chilli’ yn yr enchiladas yma!

Cogyddion Y Dyfodol

Cogyddion Y Dyfodol

Y Gegin Fwdlyd

Plant y dosbarth derbyn yn mwynhau gweithio a dysgu yn yr awyr agored.

Dyma weithgaredd yn y gegin fwdlyd!

llun i ddilyn

14.03.18 Eisteddfod yr Urdd Sir Fflint a Wrecsam

Llongyfarchiadau i bawb a fu’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Sir Fflint a Wrecsam. Rydym yn awr yn edrych ymlaen at gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Brycheiniog a Maesyfed yn ystod mis Mai 2018. Pob lwc i Osian ar y dryms, y grwp dawns creadigol, y parti unsain a criw y gân actol.

 

llun i ddilyn

Ardal Wyllt Yr Ysgol

Mae criw o rieni wedi bod yn brysur yn gweithio ar ardal wyllt yr ysgol.

 

llun i ddilyn

Blwyddyn 5 a 6

Mae disgyblion blwyddyn 5 a 6 wedi bod yn ymweld a Chanolfan Hamdden Plas Madoc ar gyfer sesiynau ffitrwydd.

Cafodd disgyblion blwyddyn 5 ymweliad llwyddiannus yn ddiweddar i Wersyll yr Urdd yn Llangrannog. Amser gwych a chael profi amrywiaeth o weithgareddau!

llun i ddilyn

Pris Arian Cinio

Mae costau cinio ysgol wedi cynyddu! Gweler llythyrau!

Column 21

SCHOOP

Cofiwch fod posib derbyn gwybodaeth am ddigwyddiadau yn ymweneud a’r ysgol drwy gofrestru gyda App Schoop.

Cliciwch yma ar gyfer gwybodaeth ynglyn a chofrestru.

 

Trydar / Twitter

Mae Trydar ar y ffordd i Ysgol I D Hooson!

Dilynwch Ni: @YsgolHooson

 

Clybiau

Mae’r ysgol yn cynnig amryw o glybiau yn ystod y flwyddyn. Mae clybiau chwaraeon i ferched a bechgyn. Mae clwb yr Urdd yn brysur yn ystod y flwyddyn yn paratoi ar gyfer cystadlaethau amrywiol. Mae clybiau TGCh a Gwaith Cartref hefyd yn cyfarfod yn ystod y flwyddyn.

Nos Lun – Clwb yr Urdd
Nos Fawrth – Chwaraeon
Nos Fercher – Gymnasteg
Nos Iau – Chwaraeon
Nos Wener – Dawnsio yr Urdd

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2018 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd